open/close

Toll

DSV har alle nødvendige tillatelser fra Tollvesenet for å kunne utføre tolltjenester.

 

Fortolling utføres i TVINN (Tollvesenets informasjonssystem med næringslivet).

DSV tilbyr fortollingstjenester enten alene eller som en del av en import- eller eksportsending.

DSV har tollager hvor godset ditt kan stå ufortollet.

DSV er et globalt selskap og vi kan være behjelpelig med fortolling inn og ut av andre land. 

Innhold:

Generelt om toll
Importklarering
Eksportklarering
Transitt utgående
Transitt inngående/godsregistrering
Tollager
Forhåndsvarsel
Informasjon om overtredelsesgebyr

Generelt om toll

DSV i Norge har alle tollmessige tillatelser, bevilgninger og autorisasjoner for å utføre tolltjenester på en rask og effektiv måte. Vi har effektive datasystemer som kommuniserer elektronisk med Tollen der dette er mulig - blant annet via TVINN og NCTS.

Alle tolltjenester baserer seg på handelsdokumentene.

Ved salg, skal selger utstede en handelsfaktura med relevante opplysninger.

Kontakt oss gjerne for eventuelle spesielle behov i din bedrift.

I andre sammenhenger skal det utstedes en proformafaktura som forklarer bakgrunnen for bruk av slikt handelsdokument - for eksempel retur, reparasjon, lån og annet. En proformafaktura skal også inneholde de samme opplysningene som en vanlig faktura.

DSV tilbyr tolltjenester både som en del av våre internasjonale transporter og som enkeltstående spedisjonsoppdrag uavhengig av transportør.

Se også www.toll.no

Importklarering

DSV i Norge utfører mer enn 200.000 importklareringer hvert år. Våre erfarne medarbeidere sikrer en trygg og effektiv gjennomføring av klareringene. 

Alle varer som ankommer på våre transportmidler må tollklareres. Vi har kunder i alle bransjer og kjenner regelverket.

For sendinger med verdi (inklusiv frakt og forsikring) under NOK 350,-, blir ikke toll og avgifter oppkrevet. Dette gjelder ikke særavgiftspliktige varer som tobakk, alkohol osv.). Handelsdokumentene legges til grunn for avgiftsberegning.

De fleste regulære importører har egen tollkreditt. Tollkreditt søkes av importøren i lokal Tollregion der importøren hører hjemme.

I tillegg til våre vanlige standard tillatelser, har vi i DSV også klareringstillatelser mot alle bemannede grenser og fergehavner i Norge. 

I forbindelse med våre tollagerbevilgninger, har DSV tillatelse til å utlevere de fleste typer ufortollet gods til registrerte selskaper under forutsetning av at varene ikke disponeres av mottaker før endelig klarering har funnet sted. Dette sikrer en effektiv logistikk. Tolldeklarasjoner sendes til importøren fortløpende. Dette gjøres normalt pr. epost når dette er registrert hos oss.

Norge er et liberalt land med tanke på tollsatser ved import. De fleste varer, unntatt «matvarer, klær og planter», har 0% toll ved innførsel til Norge fra alle land. Således er det stort sett merverdiavgfit som oppkreves (høy eller lav stats). Utover toll og moms kan det være ulike særavgifter ved import til Norge (for eksempel: sukkeravgift, brennevinsavgift, miljøavgift  osv.).

1.1.2017 kommer det nye regler rundt oppkreving av moms. Informasjon legges ut fortløpende på våre hjemmesider.

Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Slike handelsavtaler kan gi lavere toll/tollfrihet på mange produkter mot korrekt tilleggsdokumentasjon. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater (for eksempel EUR1/EURMED/GSP) eller fakturaerklæringer.

Videre kan det innenfor matvaresegmentet være mulig å søke om spesielle tollnedsettelser.

Link til Landbruksdirektoratet

For visse produkter kreves det spesielle tillatelser fra ulike myndigheter (for eksempel: våpen, alkohol og medisin) eller forhåndsmeldinger til myndighetene (for eksempel: Mattilsyn). Det kan også være importforbud fra visse land og for visse produkter.

Ta kontakt med oss i DSV eller Tollen direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.

www.toll.no 

Eksportklarering

DSV i Norge utfører nærmere 100.000 eksportklareringer i året på vegne av våre kunder.

Alle sendinger ut av Norge skal eksportklareres før de kan sendes ut av landet. Det er en forenklet rutine for sendinger med verdi under NOK 5.000,-.

Handelsdokumentasjon er basis for korrekt klarering.

Eksportdeklarasjon sendes eksportør når varene er utført. Denne blir attestert av oss i DSV for sendinger som transporteres i vår regi, og er et viktig dokument for eksportøren som dokumentasjon på momsfri fakturering.

Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Slike handelsavtaler kan gi lavere toll eller tollfrihet på mange produkter i importlandet mot korrekt tilleggsdokumentasjon om opprinnelse. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater (for eksempel  EUR1/EURMED/GSP) eller fakturaerklæringer. Norsk eksportør kan avgi opprinnelseserklæring på handelsdokumentet på beløp inntil NOK 50.000,- innen EØS-området uten spesiell godkjenning. For høyere beløp skal eksportør være godkjent/alternativt benytte et opprinnelsessertifikat som skal attesteres av Tollmyndigheten. Se eksempel på fakturaerklæring.

Eksportklarering

Eksport av varer kan være regulert blant annet gjennom Utenriksdepartementet. Dette gjelder spesielt varer til militært formål og ofte med et politisk vedtak.

Det er også spesielle regler rundt eksport av blant annet antikviteter, avfall og matvarer - blant annet fiskeprodukter.

Ta kontakt med oss i DSV eller Tollen direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.

Link til Tollens sider

Transitt utgående

Transitt er en tillatelse fra Tollen for å forflytte en vare fra et tollsted til et annet. 

Eksportklarering må være godkjent av Tollen før en vare kan transitteres.

DSV i Norge er tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS.

Vi er registrert som autorisert avsender og kan lage transitteringer fra alle tollsteder i Norge.

DSV har store garantibeløp registrert hos Tollen som gjør oss i stand til å transittere selv de fleste høyverdisendinger.

Transitt inngående / godsregistrering

DSV i Norge er tilknyttet Tollens europeiske transitteringssystem NCTS.

Vi er godkjent av Tollen som autorisert mottaker og kan selv avslutte transitteringer fra alle europeiske tollsteder.

Tollager

DSV har godkjente tollagere på de fleste sentrale steder i Norge.

De fleste sendinger som ankommer Norge, fortolles innen kort tid etter ankomst og lagerkapasiteten på tollager er derfor tilpasset dette.

Det er også mulig å lagre varer på tollager for en kortere eller lengre periode.

Vi kan lagre urfortollet gods for ditt firma etter ønske , og være behjelpelig med ulike klareringer i denne forbindelse (for eksempel delfortollinger eller re-eksport fra tollager).

Forhåndsvarsel

Med utgangspunkt i ulike terrorhandlinger tidlig på 2000-tallet innførte EU og mange andre land en sikkerhetsrutine der gods til og fra EU/EØS skal varsles til myndighetene på utpasserings-/innpasseringsstedet. Svalbard er ikke inkludert i avtalen med EU og sendinger fra Norge til Svalbard og omvendt skal derfor varsles norsk myndighet i avsenderhavnen/flyplassen.

Normalt gjøres dette av transportøren med basis i info fra eksportør/speditør.

I Norge gjøres slike varsler via Tollens NCTS-system. DSV er tilknyttet systemet og kan være behjelpelig med forhåndsvarling.

Konsulenttjenester

DSVs mange spesialister kan være behjelpelig med tollmessige konsulentoppdrag av ulike slag.

Mva-representasjon i Norge

DSV i Norge er selv ikke momsrepresentant for utenlandske selskaper i eget navn, men vi kan formidle kontakt med meget seriøse aktører.

Informasjon om overtredelsesgebyr

Adgangen for tollmyndighetene til å ilegge administrativt tillegg til merverdiavgift bortfalt da forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgiften ble overført til Skatteetaten fra 2017. Administrativt tillegg til merverdiavgift var en hyppig benyttet sanksjon ved overtredelser av tolloven. Ved bortfall av det administrative tillegget til merverdiavgift oppstod det et behov for en alternativ reaksjonsform ved brudd på tollregelverket. Tollmyndighetene fikk derfor fra 2017 adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på plikter i tolloven. Overtredelsesgebyret skal bidra til effektiv sanksjonering og stimulere til etterlevelse av tollregleverket.

Tollvesenet kan nå ilegge overtredelsesgebyr allerede i ekspedisjonsfasen; det vil si basert på hvilke tarifferingsnummer som benyttes ved tolldeklareringen av varer. Ved import fortolling stilles det spesifikke krav til hva en faktura skal inneholde samt til alt av dokumentasjon som kreves (tillatelser, lisenser, avgjørelser, særavgifter, restriksjoner). Det er viktig for DSV som profesjonell speditørpartner for våre kunder å informere om at man som importør bærer det fulle ansvar for å legge frem nøyaktig og korrekt dokumentasjon. Importøren må således selv fremskaffe alle nødvendige opplysninger om sendingen for å sikre at korrekt fortolling kan gjøres uavhengig av at man har valgt å inngå en fortollingsavtale med en speditør for å utføre importklareringen.

Som speditør skal sikres at riktig informasjon oppgis på tolldeklarasjonen, da feil som oppdages kan medføre økonomiske straffer i form av nevnte overtredelsesgebyr. Korrekt tollverdi, vareopprinnelse og klassifisering av varen er viktige fokusområder for tollmyndighetene. De har også hyppige kontroller ved grenseovergangene hvor de sjekker godset fysisk og ikke minst de medfølgende dokumenter. Transitteringene skal være korrekt utfylt og må avsluttes innenfor fristene.

DSV anbefaler dessuten alle kunder som har varegrupper som er vanskelig å klassifisere til å søke om BKU (Bindende klassifiserings uttalelse) fra Tolldirektoratet på disse varene for i størst mulig grad å unngå overtredelsesgebyr.

DSV har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer. Det innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers- eller mottakers lager, under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direkte kjørte varer merkes med ufortollet vare på medfølgende frakt dokumenter, og skal ligge urørt på mottakers lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å selv sikre at varen er fortollet før den tas i bruk.

Se for øvrig www.toll.no og nærmere informasjon rundt overtredelselgebyr her:

https://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/utmaling-og-ileggelse-av-overtredelsesgebyr/#ansvarssubjektet_3

 

Retur til topp

DSV bruker cookies for å gi deg en god opplevelse og til å samle statistikk. Hvis du godtar dette, kan du fortsette å bruke våre nettsider som vanlig. Les mer i vår cookiepolitikk. Read more in our Cookie Policy Close
Få et pristilbud