open/close

De 9 fareklassene

Farlig gods er materialer eller gjenstander med egenskaper som, hvis de ikke er riktig tatt vare på, utgjør en potensiell fare for menneskers helse og sikkerhet, infrastruktur og/eller transportmiddel.

ICAO og IATA

The International Civil Aviation Organization (ICAO) tekniske instrukser er en samling bestemmelser som er avtalt internasjonalt og som regulerer kravene til transport av farlig gods med fly. The International Air Transport Association (IATA) publiserer forskriften om farlig gods i samsvar med ICAOs tekniske instruksjoner.

Risiko

Farlig gods, ofte kjent som farlige materialer, kan være rene kjemikalier, blanding av stoffer, produserte produkter eller gjenstander som kan utgjøre en risiko for mennesker, dyr eller miljø hvis det ikke håndteres riktig under bruk eller ved transport.

Det er 9 fareklasser

The UN Model Regulations bruker et klassifikasjonssystem der hvert farlige stoff eller produkt er plassert i en fareklasse, avhengig av faregraden den representerer. Det er 9 fareklasser, der noen er delt. Klikk på fareklassen for å lese mer:

1. Eksplosiver

2. Gasser

3. Brannfarlige væsker

4. Brannfarlige faste stoffer

5. Oksyderende stoffer

6. Giftige og smittsomme stoffer

7. Radioaktive materialer

8. Etsende stoffer

9. Diverse farlig gods