open/close

Fareklasse 2 Gasser

Gassflasker er satt under trykk. Dette for å redusere volum og dermed spare plass når de skal transporteres og lagres

Selve trykket kan være en fare i seg selv hvis det plutselig slippes. I motsetning til varme, avtar aldri trykket, som kan overføres til eller fra omgivelsene så lenge temperaturen er stabil.

Det kan være mye kraft i en høytrykksbeholder.

Hvis man fjerner begge ender på en luftbeholder som brukes til en pustemaskin, og kutter den opp på langs, vil området bli 50 cm x 40 cm = 2000 cm2. Det indre lufttrykket kan være så høyt som 200 kg pr cm2, slik at den totale kraften som forsøker å trenge gjennom sylinderveggen, vil være 400 tonn.

Hvis en sylinderventil blir slått av, er gassen som prøver å slippe ut konsentrert til en kraftig stråle som gjør at sylinderen tar av som en rakett og kan gjøre alvorlig skade.

De fleste gasser er tyngre enn luft. De kan forårsake kvelning hvis de blir sluppet ut i et lukket rom.

Gass som omdannes til væske.

Tilførsel av trykk til gasser vil redusere volumet, men hvis de omdannes til væske under trykk reduseres volumet ytterligere, faktisk flere hundre ganger. Noen gasser omdannes til væske under trykk ved normal temperatur, f.eks. flytende petroleumsgasser, klor og ammoniakk. Noen permanente gasser vil bare omdannes til flytende væsker hvis de kjøles ned til svært lave temperaturer. Så lavt som -269°C for flytende helium.

Andre stoffer dette gjelder er oksygen, nitrogen, hydrogen, neon og argon. Når de er flytende må de oppbevares i beholdere som er spesial-isolert slik at de hindres i å varmes opp. Ekstrem kulde kan være farlig hvis f.eks. kaldt metall ved et uhell berøres uten beskyttelse. Ved lekkasje av ekstremt kalde gasser kan man utsettes for skader på lungene ved innånding, eller redusert oksygentilførsel.

Denne fareklassen er inndelt i tre grupper.

Så langt har det bare vært snakk om fysisk skade, men gasser kan også gi kjemiske farer. F.eks. brannfarlige gasser som butan og acetylen, og giftige gasser som klor og ammoniakk. Fareklassen har derfor tre grupper:

Faregruppe 2.1  Brannfarlige gasser
Faregruppe 2.2 Ikke brannfarlige og ikke giftige gasser
Faregruppe 2.3  Giftige gasser

Til tross for disse definisjonene kan rent oksygen i faregruppe 2.2 være veldig farlig da det reagerer lett med hydrokarbon eller annet brennbart materiale, og vil antennes raskt. Ventiler på oksygenbeholdere må holdes fri for fett. Husk hva som skjedde da det oppstod en eksplosjon på raketten Apollo 13 som var på vei til månen i 1970, og som kunne fått katastrofale følger.