open/close

Fareklasse 3 Brannfarlig væske

Noen brennbare væsker kommer fra petroleum, f.eks. bensin og parafin. Andre er produsert gjennom naturlige eller industrielle prosesser, f.eks. alkohol.

Damp oppstår når molekyler i væsken har nok energi og beveger seg raskt nok til å bryte overflaten og inn i luftrommet ovenfor. Jo varmere væsken er, desto flere molekyler når dette energi- og hastighetsnivået, og jo raskere blir dampen dannet.

Dampen er usynlig, og alltid mye tyngre enn luft. Den vil synke og samles på det laveste punktet. Damp blandes lett med luft, og når blandingen når eksplosjonsgrensen for det aktuelle materialet vil det brenne eller eksplodere når det antennes.

Flammepunktet

Flammepunktet er når temperaturen er akkurat høy nok til at væsken frigjør tilstrekkelig med damp som skaper den antennelige blandingen med luft, dvs. den laveste grensen for eksplosjon. Er temperaturen under flammepunktet dannes det ikke nok damp til å skape en antennelig blanding. Jo lavere flammepunktet er, desto lettere dannes dampen ved normale temperaturer og jo større er faren.

Flammepunktet for bensin er -40°C, så det brenner lett ved normale temperaturer. Flammepunktet for diesel er +65°C, så det må varmes opp før det brenner. FNs øvre grense for fareklasse 3 er et flammepunkt på høyst 60°C over hvilket materiale som ikke anses som farlig å transportere. Diesel har nylig kommet innenfor forskriften. Utover det er en brannfarlig væske inkludert i fareklasse 3 hvis den har et flammepunkt over 60°C og oppbevares ved en temperatur over væskens flammepunkt. Hvis den oppbevares ved en temperatur over 100°C og under væskens flammepunkt er den inkludert i fareklasse 9.

Selvantennelsestemperaturen

Selvantennelsestemperaturen er den temperaturen hvor dampen vil antennes i luft uten en antenningskilde. Selvantennelsestemperaturen er mye høyere enn flammepunktet. For bensin er det 300°C, og effekten brukes i dieselmotorer hvor det ikke kreves tennplugg.

Brennbare væsker er plassert i emballasjegrupper i henhold til flammepunkt og begynnende kokepunkt.

Emballasjegruppe

Flammepunkt (Closed cup)

Begynnende kokepunkt

I

--

Under 35°C

II

Under 23°C

Over 35°C

III

23°C og 60°C

Over 35°C

 

Brennbare væsker brukes hovedsakelig som drivstoff i forbrenningsmotorer for motorkjøretøy og fly, og representerer helt klart den største mengden farlig gods som transporteres. De er også brukt i kjemiske blandinger og som en del av produkter som maling, lakk, blekk, lim med mer, men da i en mye mindre skala.