open/close

Fareklasse 4.1/4.2/4.3

Brennbart materiale, Lettantennelig og Farlig i fuktig tilstand

Fareklasse 4.1 – Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, polymeriserende stoffer samt eksplosiver som er gjort ufølsomme

Disse antennes lett, mer enn vanlig brennbart materiale som tre og papir. Brannen kan være farlig og skape høy temperatur. Noe av materiale under 4.1 er robuste eksplosiver, f.eks. fuktig trinitrotoluen (TNT) som ellers ville vært i fareklasse 1. Noen er selvreaktive og kan brytes ned kjemisk hvis de kommer over bestemte temperaturer, eller blir utsatt for støt.

De kan deretter eksplodere i flere omganger, brenne kraftig eller produsere giftig gass eller damp.

Fareklasse 4.2 – Selvantennende stoffer

Denne klassen inneholder enten faste stoffer eller væsker. De antennes lett i kontakt med oksygen. De må holdes i lufttett emballasje eller som væske tildekket av et brannsikkert dekke. Pyroforiske materialer vil antenne innen fem minutter etter at de kommer i kontakt med luft og tildeles alltid emballasjegruppe 1. Andre materialer vil kun antennes når de er i store mengder og etter lengre tidsperioder. Disse tilegnes emballasjegruppe 2 eller 3, avhengig av resultatet i klassifiseringstesten.

Fareklasse 4.3 – Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann

Denne klassen inneholder stoffer som reagerer med vann, enten som flytende eller som damp, og danner brennbar gass. Dette kan antennes av reaksjonsvarme. De må holdes i vanntette beholdere som er hermetisk forseglet for å unngå inntak av fuktighet eller vanndamp.