open/close

Fareklasse 6.1/6.2

Giftige og infeksjonsfremmende stoffer

Fareklasse 6.1 – Giftige stoffer

Dette er kjemiske giftstoffer som kan skade hele kroppen, helt eller delvis. De må ikke komme inn i kroppen via svelg, pust eller absorbert gjennom huden.

Giften kan rangeres etter den styrken som dreper i løpet av minutter, f.eks. cyanider, til de som vil skade men ikke nødvendigvis drepe så lenge dosen ikke er for høy, f.eks. klorerte hydrokarboner. Giftstoffer i klasse 6.1 kan være i fast eller flytende form. Giftige gasser er i klasse 2.3.

Graden av giftighet settes stort sett etter å ha blitt testet på levende dyr.

På generelt grunnlag skal gods i fareklasse 6.1 ikke transporteres sammen med matvarer, men det finnes unntak.

Fareklasse 6.2 – Infeksjonsfremmende stoffer

Stoffer i klasse 6.2 inneholder patogener, dvs. mikroorganismer som forårsaker infeksjonssykdom hos mennesker eller dyr. De er klassifisert som farlig å transportere i en av tre grupper, hvorav kun de to første anses å være farlig å transportere på grunn av smittefaren.

Kategori A: Kan forårsake permanent uførhet, livstruende eller dødelig sykdom hos mennesker eller dyr. Disse er tildelt UN 2814. Eksempler på disse er:

Ebolavirus
Hepatitt B-virus
Lassa Virus
Rabies Virus

Smittsomme stoffer som kun forårsaker sykdom hos dyr, er tildelt UN 2900. Eksempler på disse er:

Afrikansk hestepest
Munn – og klovsyke
Sauekoppevirus
Vesikulær stomatitt virus