open/close

Fareklasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

Fareklasse 9 omfatter stoffer og gjenstander som under transport utgjør en fare som ikke dekkes av de andre klassene.

Slike produkter har egenskaper som ikke kan klassifiseres andre steder i UNs klassifiseringssystem, eller som inneholder egenskaper som krysser to eller flere fareklasser.

Et klassisk eksempel på dette mangfoldet.

En selvoppblåsende redningsflåte, hvor innholdet i pakken er:

- En stor komprimert gassbeholder, vanligvis med karbondioksid, for å blåse opp flåten og baldakinen når den treffer vannet.

- Ulike eksplosive bluss, farget røyklys osv. for å tiltrekke oppmerksomhet fra redningsfartøy.

- Brennbart fast materiale for oppvarming av mat samt gi varme.

- Reparasjonssett for stoff, som inneholder brennbare væsker som basis for limløsninger.

Fareseddelen er spesiell fordi den ikke gir noen indikasjon på en spesifikk fare, da dette kun står beskrevet i den skriftlige informasjonen.

Det er to UN-nummer i fareklasse 9 som gjelder miljøfarlige materialer. UN 3077 MILJØFARLIG STOFF, I FAST FORM, N.O.S (Not Other Specified) og UN 3082 MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S.