open/close

HMS

Strategien for HMS-arbeidet i DSV Norge skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

HMS-Målsetting 

Hovedmål

Det overordnede målet for HMS-arbeidet i Norge er å: 

 • Fremme utvikling av organisasjonen gjennom økt trivsel blant medarbeiderne 
 • Intet arbeidsmiljørelatert sykefravær 
 • Ingen ulykker, ingen branntilløp
 • Minimal forurensing

Delmål

 • Turn-over i bedriften skal reduseres til et minimum gjennom økt trivsel for alle ansatte 
 • DSV i Norge har som mål å unngå sykefravær som er forårsaket av arbeidsmiljøet
 • Driftsstans som følge av branntilløp, personulykker eller ulykker skal ikke forekomme 
 • Mest mulig effektiv lasting og kjøring av trailer 

HMS Strategi 

 • HMS skal ha forankring i ledergruppen og fremmes gjennom medvirkning fra medarbeiderne 
 • Ledelsen må gå foran som et godt eksempel 
 • HMS fremmes gjennom motivasjon, informasjon og kommunikasjon
 • Verneorganisasjonen skal gis tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS 
 • Opplæring og trening er vesentlige virkemidler i HMS-arbeidet 
 • Gode rutiner, instrukser og prosedyrer skal sikre godt HMS-arbeid 
 • HMS er et felles ansvar 

Vårt engasjement

Økonomisk vekst og transport henger naturlig nok sammen.

Globaliseringen har vært drevet frem på bakgrunn av økt handel, og virksomhetenes konkurranseevne er i høy grad avhengig av effektive og pålitelige transporter.

Transport er derfor en nødvendighet i det industrialiserende samfunn og en nødvendighet for å opprettholde den nåværende levestandarden samt en forutsetning for vekst og velstand på hele kloden. Denne utviklingen påvirker imidlertid miljøet i en negativ retning og utgjør dermed en viktig utfordring for transportbransjen.

Som en av de største og ledende aktører av transport- og logistikkytelser, føler DSV seg forpliktet til å påta seg sin del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning.

DSV er en speditør- og logistikkvirksomhet og bruker nesten utelukkende underleverandører til den fysiske transporten av våre kunders gods.

DSV har innen miljøområdet vedtatt retningslinjer som blandt annet berører våre transport- og logistikksystemer, overholdelse av lovkrav og utvelgelse av leverandører.