open/close

Arbeidstakerrettigheter

Våre retningslinjer

DSV har vedtatt følgende retningslinjer innenfor arbeidstakerrettighetsområdet:
  • DSV anerkjenner medarbeidernes rett til fritt å organisere seg og forhandle kollektivt, og ønsker en konstruktiv dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 
  • DSV er imot alle former for arbeids- og ansettelsesforhold som foregår under tvang. 
  • DSV ansetter ikke barn og anerkjenner internasjonale standarder for hvilken alder unge mennesker bør ha for å kunne være ansatt. 
  • DSV anerkjenner og støtter like rettigheter til alle mennesker, og er imot diskriminering og forskjellsbehandling i arbeids- og ansettelsesforholdet på grunn av eksemplevis rase, kjønn, seksuell legning, religiøs eller politisk overbevisning og etnisk eller sosial bakgrunn. 
  • Medarbeidere i DSV skal ha en skriftlig bekreftelse med ansettelsesvilkår hvis det er et krav i følge lokal lovgivning.
  • Alle medarbeidere i DSV lønnes som minimum etter gjeldende eller avtalt lokale kontorers minimumslønning. 
  • DSV overholder gjeldende lokal lovgivning og avtalte standarder vedrørende medarbeidernes arbeidstid.

En av DSVs viktigste brikker er medarbeiderne. I DSV skal et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø medvirke til å skape tilfredshet og trivsel i jobben, unngå arbeidsbetingede sykdommer og forhindre arbeidsulykker blant alle medarbeidergrupper i DSV. 

  • Enhver leder i DSV er ansvarlig for de ansattes sikkerhet og skal utover det å gi instruksjon og kontrollere at denne følges, også skape forståelse for nødvendige sikkerhetsforanstaltninger. 
  • Enhver ansatt i DSV er ansvarlig for sin egen sikkerhetsmessige adferd, og skal derfor overholde sikkerhetsbestemmelsene samt gjennom omtanke og handling bidra til å forebygge uhell og ulykker.