open/close

DSV Road Domestic

Transportguide

Fra og med 2. september 2014 ble DSV Road Domestic en del av DSV Road AS i Norge. Det betyr at vi tilbyr deg et europeisk transporttilbud med et unikt nettverk og økt tilgjengelighet.
Vår ambisjon er å være den beste samarbeidspartneren for deg som har en virksomhet i Norge med høye krav til transportløsninger. Det forutsetter at vi stadig utvikler fremtidsorienterte løsninger som skaper konkurransefortrinn.
DSV Road Domestic skal hele tiden utvikle løsninger som skaper konkurransefordeler for deg som kunde i form av økt leveringsservice, nærhet og forutsigbare transportkostnader.
Denne transportguiden presenterer grunnelementene i DSV Road Domestic samlede transportoppsett.

DSV Road Domestic sine produkter

Produkt Pakker/Stykkgods 

Parti

Godstype Alle typer gods unntatt levende dyr, frysegods og flyttegods Alle typer gods unntatt levende dyr, frysegods og flyttegods
Produktforutsetning Kun mellom næringsdrivende Der transportene påberoper materiell utover normal standard (Container, semitrailer o.l), må dette avtales særskilt (lift, kran osv.).
Geografi Hele Norge Hele Norge
Transporttid

Se ledetid på: www.no.dsv.com.
Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i ledetid + 2 dager.
Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i ledetid, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer.

Se ledetid på: www.no.dsv.com.
Spesialfrakt: Transporttid oppgitt i ledetid + inntil 2 dager. 
Farlig gods: Transporttid kan være noe lenger enn oppgitt i ledetid, grunnet samlastingsforbud av enkelte stoffer. 
Vekt/Mål/Volum 0-2500 kg.
Maks 1000 kg virkelig vekt per kolli. Ingen sider over 240 cm. Når ett eller flere kolli i sendingen overstiger ovennevnte spesifikasjoner, avregnes sendingen automatisk som Spesialfrakt.

2501- opp kg.
Kolliene må ikke være større enn at de kan håndteres med normale hjelpemidler og transporteres i ordinære transportenheter. Større kolli etter avtale.

Volumberegning 1 m3 = 286 kg (1:3,5) 1 m3 = 333 kg (1:3.3), 1 ldm = 2000 kg
Tilleggstjenester/Info Se egen info om dette. Se egen info om dette.

Transportinformasjon

Miljøkalkulator  Ditt miljøregnskap beregner utslipp blant annet avhengig av vekten på sendingen og annen last som kjører sammen med sending, akkurat hvilken bil som er kjørt (maks nyttelast og Euroklasse) og strekningen som er kjørt fra postnummer til postnummer med tilhørende topografi.
Pallutveksling Tilbys ikke som standard
Kan tilbys mot et palleutvekslingsgebyr.
Strekkodemerking    

Alt gods må være merket med lesbar strekkode. 
Transportetiketten må tåle fysisk belastning og det norske klimaet. Emballasjen skal ikke påvirke lesbarheten. Alle strekkoder på transportemballasjen må godkjennes av DSV IT-avdelingen før driftssetting. For mer informasjon om strekkodeetiketten og tilhørende EDI-informasjon, kontakt servicedesk@no.dsv.com. Ferdig strekkodemerket gods krever EDI.

Prisinformasjon  Ta kontakt med salgsavdelingen for tilbud.
Tilleggstjenester

Farlig gods

Kunden er ansvarlig for at korrekt ADR-dokumentasjon følger godset.

Farlig gods mottas til transport med følgende unntak:
-Eksplosive stoffer og gjenstander
-Giftige gasser merket med fareseddel nr. 2.3, unntatt aerosoler. Gjelder også tilsvarende tom, ikke rengjort, emballasje
-Desinfiserte eksplosiver av klasse 3 og 4.1
-Giftige stoffer i klasse 6.1 emballasjegruppe I og infeksjonsfremmende stoffer i klasse 6.2, Kategori A
-Radioaktivt materiale, unntatt unntak kolli med UN nr. 2908 til UN nr. 2911

Avsenders plikter for farlig gods er blant annet å påse at godset er:
-Tillatt å transportere
-Rett klassifisert
-Rett merket med UN nummer og faresedler
-Samemballert i henhold til ADR bestemmelsene
-Emballert i UN godkjent emballasje
-Pakket som "begrenset mengde", merket med rett symbol
-Pakket som "unntatt mengde", merket med rett symbol
-Påse at tom, ikke rengjort emballasje er rett merket, lukket og like tette som om de var fulle
-Transportdokument (fraktbrev) på alle sendinger med farlig gods er utstedt og overlevert transportøren.

Transporttiden for farlig gods kan være noe lenger enn oppgitt i Ruteplan, og grunnet evt. samlastingsforbud av enkelte stoffer. For farlig gods beregnes pristillegg, se prisliste på: www.dsv.com.
For mer informasjon om transport av farlig gods, se egen brosjyre.

Varmegods I vintersesongen tilbys oppvarmede enheter for stykkgods/samlast til en rekke steder på faste avgangsdager. Hvert kolli i en varmegodssending skal merkes med "Varmegods" ved bruk av separate merkelapp som skal klebes på samme side av kolliet som adressemerkelappen. Videre skal "Varmegods" anføres i riktig rubrikk/meldingsfelt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet. Dette vil i mange tilfeller medføre at selve strekkodeetiketten også merkes med "Varme", "Heat" eller liknende, men det skal likevel klebes på separat merkelapp i tillegg. Det foreligger ikke transporttidsberegning for varmegods. Eksisterende ruteplan vil i de fleste tilfeller oppnås, men er likevel veiledende.
Se for øvrig oversikt over varmegods - se www.no.dsv.com
Transporttid Transporttider for stykkgods og parti ligger på www.no.dsv.com
-Oppslag kan gjøres fra/til en destinasjon. Dersom kolliene har mål som tilsier at sendingen beregnes som DSV Spesialfrakt, må det beregnes 2 dager ekstra transporttid ihht. ruteplan. Det foreligger ikke ledetidskalkulasjon av farlig gods og varmegods, og eksisterende ruteplan er veiledende.
Kvittering for mottatt gods  Ved utlevering kvitterer mottaker for sendingen. DSV benytter PDA (liten pc) der kundens kvittering og annen informasjon er online, og medfører at mottakerens signatur er tilgjengelig på DSV.com bare sekunder etter at kvitteringen er signert. Dersom sjåføren ikke har håndterminal tilgjengelig, skal mottakeren kvittere for mottatt sending på et fraktbrev. Kvitteringen gjøres tilgjengelig på internet etter 2-3 dager.
Skanningspunkter Godsets strekkode blir elektronisk lest igjennom transportkjeden, og den gir informasjon i sann tid om hvor godset har passert på sin vei fra avsender til mottaker. Dette kaller vi kontrollpunkter som kan leses i vårt sporingssystem DSV benytter normalt seks kontrollpunkter for gods via terminalnettet og to kontrollpunkter for gods som leveres dør til dør uten omlasting.
Lastemeter For gods som på grunn av form eller emballasjens art er vanskelig å stue og samlaste med annet gods, benyttes lastemeter som grunnlag for fraktberegning. En lastemeter er en meter av lasterommets fulle høyde, lengde og bredde. Lastemeter oppgis i meter med en desimal av den plassen godset tar av enhetens lasterom i lengderetningen. Se prisliste for nærmere beskrivelse.

Transportvilkår

Vilkår

Alle oppdrag som DSV utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser.) Transportvilkårene definert nedenfor supplerer Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015, og er en del av avtalen mellom DSV og våre kunder.

Transportdokument

Med transportdokument menes elektronisk transportinstruksjon (EDI-melding) eller innenlands standard fraktbrev. Avsenderen er ansvarlig for korrekt og nødvendig informasjon i transportdokumentet. Kontakt BCM@no.dsv.com for spørsmål om hvordan dette gjøres i EDI-meldingen.

Følgende informasjon skal fremkomme:

-Avsenders kundenummer
-Avsenders navn og vei/gate adresse
-Sendingsnummer
-Mottakers navn og leveringsadresse (vei-/gateadresse)
-Antall kolli
-Brutto vekt og mål i m3
-Fraktbetaler
-Fraktbetalers kundenummer dersom frakt-avtale med DSV
-Instruksjon om at sendingen skal behandles som Varmegods
-Nødvendige opplysninger om farlig gods, se punktet vedrørende Farlig gods
-Partifrakt og andre tjenester

Frakten på sendinger til anlegg, byggeplasser, båter, private, mottakere uten dagligbetjent forretningsadresse o.l. belastes avsender. Det samme gjelder om annen fraktbetaler ikke er oppgitt i transportdokumentet. Andre instruksjoner om leveringsfrister, transportmåte, inkassooppdrag eller lignende - som er gitt i transportdokumentet - vil ikke være bindende for DSV. Slike instruksjoner må avtales særskilt, og godkjennes skriftlig av DSV før transporten starter. DSV registrerer ikke informasjon i rubrikk 30 på papirbaserte fraktbrev. Denne informasjonen eller evt. vedlegg vil ikke bli videreformidlet til varemottaker. Bruk av postboks, forkortelser for dette, eller andre henvisninger til postboks, samt postnummer som ikke er knyttet til leveringsadresse, skal ikke forekomme i leveringsadressefeltet. Kostnader som oppstår på grunn av manglende, mangelfulle eller uriktige opplysniger dekkes av avsender. Dette kan være feil vekt/mål, feil leveringsadresse, feil eller gjenbruk av sendingsnummer/kolli-id eller ikke oppgitt korrekt kundenummer. Sendinger som har større vekt/mål enn oppgitt kan korrigeres av DSV etter korrekt vekt/mål. Finnes ikke tilstrekkelig data vil sannsynlig vekt/må bli lagt til grunn for fraktberegning.

Merking av gods/adressemerking  Alt gods skal være merket i samsvar med transportdokumentasjonen.
Merkene skal være tydelige og holdbare. Adresseetikett skal inneholde følgende informasjon:
-Avsender firma og adresse
-Avsender navn og telefon
-Mottaker firma evt. privatmottakers for- og etternavn
-Mottakers gateadresse og postnummer for fysisk levering av godset
-Mottakers telefonnummer hvis det er privatleveranse
Emballasje DSV plikter ikke å vurdere om en vare bør ha emballasje, eller om emballasjen er tilstrekkelig. Sendes gods med manglende eller mangelfull emballasje, er transportør ikke forpliktet til å yte erstatning for skade grunnet påkjenninger i transportveien hvis skaden kunne ha vært unngått om godset var tilstrekkelig emballert.
Overlevering av gods DSV kontrollerer antall kolli samt godsets og emballasjens synlige tilstand ved overtakelse av godset. Mottar DSV elektronisk transportinstruksjon, vil dataregistrering av hvert enkelt kolli hos DSV være bevis for det kolliantall som DSV har mottatt. Benyttes fraktbrev som transportdokument, skal DSV sitt forbehold om antall kolli og/eller skade på godset eller emballasjen tas inn i fraktbrevet, senest ved sendingens ankomst til DSV avsenderterminal. En gjenpart av fraktbrev med forbehold skal overleveres til avsenderen. Ved bruk av fraktbrev i kombinasjon med kollistrekkode, må det også sendes en EDI-melding der strekkodens innhold oppgis. Når ikke annet godtgjøres, skal forbehold og dataregistreringer som er nevnt ovenfor, frita DSV for erstatningsansvar.
Avsenders ansvar Avsender er ansvarlig for kostnader/skader på person, materiell, miljø og/eller annet gods, når kostnaden eller skaden skyldes manglende opplysninger om farlig gods, og eller mangelfull merking eller emballering av godset.
Framføring av gods DSV avgjør hvilke transportmidler som skal benyttes. Oppstår hindringer for framføring av godset - og det ikke foreligger forholdsordre - treffer DSV de tiltak vi finner tjener oppdragsgivers interesse best. Gods som etter sin art, størrelse eller vekt ikke egner seg for framføring som samlast, mottas til befordring bare etter særskilt avtale.
Utlevering Sendinger adressert til firma med fast betjent forretningsadresse blir kjørt ut mellom kl. 08.00-16.00. Leveringssted defineres som lasterampe/bygningens grunnetasje. Der må gjøres avtale om utkjøring/henting for sendinger til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende uten betjent vareadresse. Ved andre sendinger med utleveringsforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Mottaker skal undersøke godset, og kvittere for at antall kolli og synlig tilstand stemmer med det som er antitt i sendingsinformasjonen/transportdokumentet. Mottaker av sendingen må selv signere, eventuelt må fullmakt fra mottaker fremvises. Skal mottaker betale for transporten, kan DSV kreve at fraktbeløpet og andre kostnader betales før utlevering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt.
Utleveringshindringer I tilfelle mottaker nekter å ta imot godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter DSV godkjennelse hos oppdragsgiver, som er ansvarlig for fraktbeløpet og nødvendige tilleggskostnader. Hvis godkjennelse i nasjonal transport ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgivers regning og risiko. Ved sendinger med utleveringforbehold, kontaktes mottaker for avtale om utkjøring. Godset utleveres mot kvittering. Det vil påløpe ekstra kostnader dersom mottaker ikke er tilstede ved avtalt leveringstidspunkt.
Tilbakeholdsrett DSV har tilbakeholdsrett/panterett i sendingen som er under vår kontroll, for fraktbeløpet og øvrige fordringer på oppdragsgiveren. Betales ikke DSV sine forfalne fordringer, er vi berettiget til på betryggende måte å selge så mye av godset at våre samlede fordringer inklusive omkostninger dekkes. DSV skal, hvis mulig, på forhånd underrette oppdragsgiver om de tiltak som vi akter å sette i verk for å selge godset. Det samme gjelder for gods som ikke blir avhentet innen rimelig tid, hvor oppdragsgiver, tross anmodning, ikke har gitt DSV godkjennelse eller hentet godset.
Tapt gods Er godset ikke stilt til mottakers disposisjon innen 30 dager etter eventuell avtalt utleveringsfrist, eller innen 60 dager etter at DSV overtok godset til befordring, har avsender og mottaker rett til å anse godset tapt. Vareeier kan skriftlig kreve å få underretning dersom godset kommer til rette innen 1 år etter at erstatning er utbetalt. Innen 30 dager etter at vi mottar slik underretning, kan han kreve godset utlevert mot å refundere erstatningsbeløpet.
Forsinkelse Gods er forsinket når det ikke utleveres til avtalt tid, eller når transporttiden er lengre enn det etter forholdene med rimelighet kan kreves av en fraktfører.
Reklamasjon Den som vil gjøre gjeldende at gods kan være skadet, eller at sendingen ikke er fulltallig, må ved mottakelsen gjøre anmerkninger om dette i transportdokumentet/PDA.
Oppdages skade eller manko senere, må DSV straks underrettes uten ugrunnet opphold. I slike tilfeller må kravstiller kunne bevises at skade eller manko er oppstått i tiden mellom innlevering og utlevering av godset.
Registrering av erstatningskrav Erstatningskrav skal registreres via din kontaktperson hos DSV.
Foreldelse Erstatningskrav ifbm veg- og jernbanetransport foreldes etter 1 år.
Foreldelsestiden regnes:
a. Ved skade, delvis manko eller forsinket utlevering: fra utleveringsdagen.
b. Ved totalt manko: fra den 30. dag etter utløpet av den avtalte utleveringsfrist, eller fra den 60. dag etter at DSV overtok godset.
c. I andre tilfeller: når 3 måneder er gått fra den dag fraktavtalen ble sluttet.
Foreldelsesfristen kan være kortere eller lengre ved andre transportmåter. Et foreldet krav kan ikke gjøres gjeldende som motregning.
Forsikring Alle oppdrag som DSV utfører er regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB 2015. Disse bestemmelsene begrenser transportørens ansvar, blant annet erstatningsansvar. Settes gods i transport med slik verdi at skade/tap kan forstyrre vareeiers økonomi, bør godset forsikres under transport, jfr. leveringsbetingelser i kjøpsloven og Incoterms 2000. DSV formidler vareforsikring gjennom vårt forsikringsselskap DSV Insurance.

Kontaktadresser og telefonnumre

DSV Road AS
Fugleåsen 5
1405 Langhus

Telefon: 09870

Salg salg@no.dsv.com
Kundesenter/Innland bookinginnland@no.dsv.com
Faktura avdeling no.faktura@no.dsv.com